Specialfont för runor

Här används fonten Futhark A som tagits fram speciellt för runor. De vanliga tecknen i alfabetet (abcd... etc.) är ersatta av runor. Fonten är framtagen för ANSI-kodning verkar det som, men denna sida har utf-8-kodning, vilket förefaller fungera utmärkt. Futhark A innehåller bland annat alla tecken för skandinaviska äldre runor (som användes till början av 700‑talet), yngre runor (vikingatida) och medeltida runor.

Riksantikvarieämbetets hemsida går det att läsa mer om runor, runstenar och runskrift.

Futhark A kan laddas ned från Futhark: International Journal of Runic Studies. Information om fonten finns via hemsidan Rätt Satt, där också fontprov finns. Futhark A består av nästan 220 tecken.

En typsnittsfil t.ex. kan vara av TrueType-typ med filändelsen “.ttf”. I Windows ligger typsnittsfilerna typiskt i en katalog som heter något i stil med C:\Windows\Fonts. Det går att kopiera en typsnittsfil till den katalogen, och så installeras den automatiskt. Ett ännu enklare sätt att installera en font i en .ttf-fil är att dubbelklicka på filen så den öppnas, och sedan trycka på knappen “Installera”.

Om man skall använda fonterna på en webbsida så lägger man filen med fonten (FUTHARKA.ttf som hämtats via hemsidan nämnd ovan) någonstans på servern för webbplatsen och skriver något i stil med detta i sin CSS-fil eller i sin <style>-deklaration i början av html-filen:

@font-face {
  font-family: 'Runor';
  src: url('../XXX/FUTHARKA.ttf') format('truetype');
  }

Programmet BabelMap hjälper dig att utforska hur dina installerade fonter ser ut för alla Unicode-block. Man kan i programmet välja önskad font som man vill inspektera (t.ex. Futhark A ifall man har den installerad).

I texten här används orden teckensats, font, typsnitt och teckensnitt synonymt, fastän de för en typograf troligtvis inte anses vara synonyma.

Alla koder för specialfonten för runor Futhark A

I nedanstående tabeller har första kolumnen ANSI-koden, andra kolumnen det tecken man matar in (via t.ex. tangentbord) och trejde kolumnen det runtecken man får fram. Det är osäkert om det är tänkt så, men det går alternativt att skriva in HTML-kod på decimal sifferform för att få fram tecknet. Man använder då siffran i ANSI-koden. Exempelvis så här: &#70;

AN­SI kod te­ck­en te­ck­en
32    
33 ! !
34 " "
35 # #
36 $ $
37 % %
38 & &
39 ' '
40 ( (
41 ) )
42 * *
43 + +
44 , ,
45 - -
46 . .
47 / /
48 0 0
49 1 1
50 2 2
51 3 3
52 4 4
53 5 5
54 6 6
55 7 7
56 8 8
57 9 9
58 : :
59 ; ;
60 < <
61 = =
62 > >
63 ? ?
AN­SI kod te­ck­en te­ck­en
64 @ @
65 A A
66 B B
67 C C
68 D D
69 E E
70 F F
71 G G
72 H H
73 I I
74 J J
75 K K
76 L L
77 M M
78 N N
79 O O
80 P P
81 Q Q
82 R R
83 S S
84 T T
85 U U
86 V V
87 W W
88 X X
89 Y Y
90 Z Z
91 [ [
92 \ \
93 ] ]
94 ^ ^
95 _ _
AN­SI kod te­ck­en te­ck­en
96 ` `
97 a a
98 b b
99 c c
100 d d
101 e e
102 f f
103 g g
104 h h
105 i i
106 j j
107 k k
108 l l
109 m m
110 n n
111 o o
112 p p
113 q q
114 r r
115 s s
116 t t
117 u u
118 v v
119 w w
120 x x
121 y y
122 z z
123 { {
124 | |
125 } }
126 ~ ~
127  
AN­SI kod te­ck­en te­ck­en
128
129  
130
131 ƒ ƒ
132
133
134
135
136 ˆ ˆ
137
138 Š Š
139
140 Œ Œ
141  
142 Ž Ž
143  
144  
145
146
147
148
149
150
151
152 ˜ ˜
153
154 š š
155
156 œ œ
157  
158 ž ž
159 Ÿ Ÿ
AN­SI kod te­ck­en te­ck­en
160    
161 ¡ ¡
162 ¢ ¢
163 £ £
164 ¤ ¤
165 ¥ ¥
166 ¦ ¦
167 § §
168 ¨ ¨
169 © ©
170 ª ª
171 « «
172 ¬ ¬
173 ­ ­
174 ® ®
175 ¯ ¯
176 ° °
177 ± ±
178 ² ²
179 ³ ³
180 ´ ´
181 µ µ
182
183 · ·
184 ¸ ¸
185 ¹ ¹
186 º º
187 » »
188 ¼ ¼
189 ½ ½
190 ¾ ¾
191 ¿ ¿
AN­SI kod te­ck­en te­ck­en
192 À À
193 Á Á
194 Â Â
195 Ã Ã
196 Ä Ä
197 Å Å
198 Æ Æ
199 Ç Ç
200 È È
201 É É
202 Ê Ê
203 Ë Ë
204 Ì Ì
205 Í Í
206 Î Î
207 Ï Ï
208 Ð Ð
209 Ñ Ñ
210 Ò Ò
211 Ó Ó
212 Ô Ô
213 Õ Õ
214 Ö Ö
215 × ×
216 Ø Ø
217 Ù Ù
218 Ú Ú
219 Û Û
220 Ü Ü
221 Ý Ý
222 Þ Þ
223 ß ß
AN­SI kod te­ck­en te­ck­en
224 à à
225 á á
226 â â
227 ã ã
228 ä ä
229 å å
230 æ æ
231 ç ç
232 è è
233 é é
234 ê ê
235 ë ë
236 ì ì
237 í í
238 î î
239 ï ï
240 ð ð
241 ñ ñ
242 ò ò
243 ó ó
244 ô ô
245 õ õ
246 ö ö
247 ÷ ÷
248 ø ø
249 ù ù
250 ú ú
251 û û
252 ü ü
253 ý ý
254 þ þ
255 ÿ ÿ
 

Kod-position 173 (decimalt) visas inte enligt fontprovet länkat till ovan. Kanske beror det på att 173 motsvarar villkorligt bindestreck, och att det därför blir någon form av konflikt.

Skandinaviska runtyper skrivna med specialfonten för runor Futhark A

I tabellen nedan finns motsvarande latinska bokstav i första kolumnen. Sedan finns det fyra grupper om vardera tre kolumner med tecken från den äldre runraden, den yngre runraden med långkvistrunor, den yngre runraden med kortkvistrunor respektive medeltida runor. Inom varje grupp, har första kolumnen runtecknet, andra kolumnen ANSI-koden och tredje kolumnen det tecken som man skriver in på tangentbordet (dvs det tecken som byts ut emot en runa).

Varianter av skandinaviska runor
Latin   Äldre run­raden   Yngre runraden lång­kvist­runor   Yngre runraden kort­kvist­runor   Medel­tida runor
Bok­stav   runa kod te­ck­en   runa kod te­ck­en   runa kod te­ck­en   runa kod te­ck­en
a   A 65 A   a 97 a   ƒ 131 ƒ   ƒ 131 ƒ
b   b 98 b   135   135   135
c                           ‰ C å 137 67 229 ‰ C å
d   D 68 D                   ’ “ – Œ 146 147 150 140 ’ “ – Œ
þ (th)   ê 234 ê   d 100 d   í 237 í   d î 100 238 d î
ð                           q 113 q
e   E 69 E                   e › š 101 155 154 e › š
f   F 70 F   f 102 f   œ 156 œ   f 102 f
g   G 71 G                   g ¤ 103 164 g ¤
h   H 72 H   h 104 h   š 154 š   h ¦ 104 166 h ¦
i   i 105 i   i 105 i   i 105 i   i 105 i
ï   § 167 §                        
j   © 169 ©                        
k   K 75 K   k 107 k   k 107 k   k 107 k
l   l 108 l   l 108 l   l 108 l   l 108 l
m   M 77 M   m 109 m   ¸ 184 ¸   m ž » 109 158 187 m ž »
n   n 110 n   n 110 n   N 78 N   N 78 N
ŋ   À 192 À                        
o   O 79 O   o 111 o   Ê 202 Ê   Í 205 Í
p   P 80 P                   p Ñ Ð Ò 112 209 208 210 p Ñ Ð Ò
q                           k 107 k
r   r 114 r   r 114 r   r 114 r   Ö 214 Ö
R   m 109 m   z 122 z   Z 90 Z        
s   S 83 S   s 115 s   c 99 c   s ã c C 115 227 99 67 s ã c C
t   t 116 t   t 116 t   T 84 T   T 84 T
u   u 117 u   u 117 u   ñ 241 ñ   u 117 u
v                           u v y w õ 117 118 121 119 245 u v y w õ
w   W 87 W                        
x                                
y                           y z 121 122 y z
z                           ‰ å 137 229 ‰ å
æ                           a ÷ 97 247 a ÷
ø                           É 201 É
 

Osäkert vilken variant av den medeltida runan för m det skall vara, 158 eller 187.